Historie

Informace o historii zámečku 

 Objekt zámku s přilehlými budovami a kaplí je historickým majetkem Benediktinského opatství Rajhrad. Benediktini v minulosti významně ovlivnili život obyvatel v mnoha obcích na svém panství, které se rozkládalo na rozsáhlé ploše v okolí Brna.

 

Zámeček

? exsistence klášterní ovčírny

1.pol 18. stol - přestavba ovčírny na poplužní dvůr

1770 - rajhradský opat Otmar Konrád nechává postavit jednoduchý lovecký zámeček. Do objektu je z Domašova přeloženo nadlesnictví

Za autora stavby je považován buď Josef Anneis, který pracoval na rajhradském kláštěře anebo Matyáš Jednuška, který se podílel na stavbě kaple sv. Anny

Půdorys tohoto původního loveckého zámečku nacházíme pod zvýšenou mansardovou střechou. V přízemní části se nacházel menší společenský sál, se kterým sousedila kuchyně a přípravna pokrmů. Sál byl oddělen dveřmi od bytu správce, odkud se přinášely i pokrmy ze sklepa. Jídlo z kuchyně  se do sálu podávalo menší nikou. Ze sálu pak vedlo schodiště do 1. patra, kde byly obytné prostory nezjištěného členění kolem tělesa komína.  Schody je možné spatřit i dnes za falešnými dveřmi v sále. 

1884 - rajhradský opat Benedikt Korčian nechává přestavět zchátralý lovecký zámeček na letní odpočinkový objekt pro benediktiny. Budova byla rozšířena o boční křídlo s průjezdem a upraveno bylo i 1. patro s chodbou a schodištěm. Okna byla stylově osazena dřevěnými okenicemi, které zvyšovaly komfort hostů v období letního horka.

Stavba je jednoduchá pozdně barokní s obdelníkovým půdorysem a mansardovou střechou a představuje půvabné venkovské panské sídlo s rekreačním využitím.

Prameny hovoří o tom, že byl zámeček bohatě zařízen.

Ve dvacátých a třicátých letech poskytovala benediktinská správa lesů zaměstnání pro obyvatele obce

Během druhé světové války se v okolí zámku pohybovali partyzáni, kteří se skrývali v hlubokých lesích. 

1948 - majetek benediktinů byl zkonfiskován a zámek musel opustit i poslední opat Václav Pokorný

50.-60. léta - zámeček byl předán Lesní správě, která objekt využívala pro své účely a dolní části nádvoří parkovala těžká lesnická technika.

1983 - ze zámku odchází poslední "bydlící" správce p. Veleba, který se o budovu ve volném čase staral

2015  -majetek je v restitucích vrácen Benediktinům a ti zakládají správu lesů

2016 - objekt je v pronájmu České televize, která zde natáčela seriál Četníci z Luhačovic

2017 - zahájena postupná rekonstrukce zámku


.

Kaple sv. Anny

1776 - rajhradský probošt Otmar Konrád inicioval založení této drobné románské stavby .

Za autora stavby je uváděn Matyáš Jednuška (podílel se i na úpravách objektu fary a rezidence v Ostrovačicích)

1779 - zasvěcení kaple sv. Anně

Popis:

Drobná barokní stavba svým typem připomíná románskou rotundu - k centrální, válcové lodi završené lucernou přiléhá předsíň a na protější straně kněžiště. Fasáda je členěna lizénovými rámy a oválnými a kasulovými okny. 

V letech 2017-2018 prochází kaple nákladnou opravou zaměřenou na fasády, vnitřní omítky, vstupní dveře a interiér. Současně s tím bude v roce 2018 provedena rekonstrukce sloupů a plotu, kterým je kaple obklopena.

Svátek sv. Anny je slaven 26.července a podle nejbližší další neděle je také určován termín tradiční poutě, která je u kaple slavena. 


Zámecký park

V rámci přestavby objektu na konci 19. století byl založen také park. Podle listinných zpráv byl koncipován tak, že v bezprostřední blízkosti zámku byly vysázeny okrasné keře, pak stromy, které postupně směrem k lesu přecházely z kultivované formy na divoký. V horní části parku byly  cestičky vysypané pískem a vedly i k dřevěnému altánu (šestibokému).